Polityka prywatności

Polityka Prywatności


1. Podstawy
1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronach internetowych
pod adresem www.pracadlabiegacza.pl, której administratorem jest firma MERITUS Tomasz
Nalewajko z siedzibą w Rumi, ul. Żeromskiego 8, 84-230 Rumia (dalej: MERITUS).
1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania
danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera
informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich
danych osobowych.
1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub
korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje
warunki niniejszej polityki prywatności.
1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą
linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie
obowiązuje niniejsza polityka prywatności. MERITUS nie ponosi odpowiedzialności za zasady
polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
2. Zasady ochrony danych osobowych
MERITUS jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników
na obsługiwanej przez siebie stronie www.pracadlabiegacza.pl. MERITUS dokłada szczególnej
staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których
zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz
obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
3.1. Każda osoba przekazująca MERITUS dane osobowe za pośrednictwem formularzy
zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane
te są przetwarzane.
3.2. MERITUS wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu
kontaktu przedstawiciela zespołu Praca dla Biegacza w związku produktami lub usługami
oferowanymi na stronie.
3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane
do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgodamoże być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym MERITUS
może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości
wynika dłuższy okres.
4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
4.1. MERITUS zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu
danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4.2. MERITUS dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste;
zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane
te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych;
z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
5. Pozyskiwanie danych
5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe MERITUS zapisuje skąd po raz pierwszy zostały
one pozyskane.
5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:


formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom
dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia
pytań, wyrażenia uwag;
kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie i podstronach www.pracadlabiegacza.pl
znajdują się różne numery telefonów i/lub faksów oraz adresy email, pod którymi
można się z nami kontaktować;

dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach MERITUS –
prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie
rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane
przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz
odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę
oraz odsłon strony. MERITUS nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości
użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania
ze strony.
podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez MERITUS –
gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak
“cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej
i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane
dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań
użytkowników serwisu www.pracadlabiegacza.pl. Pozwalają one stronie
“zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej
przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być
utrata możliwości korzystania ze strony www.pracadlabiegacza.pl. Szczegóły
dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce Plików Cookies”.
6. Prawa użytkownika
6.1 MERITUS respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem
jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane
przysługuje prawo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach
przez MERITUS jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego
produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
6.2. MERITUS zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby,
na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba
ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
6.3. MERITUS informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia
zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
1. a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
2. b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,3. c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub
historycznych lub celów statystycznych,
4. d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach
marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu
administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak
pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia
ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
6.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż
raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest
obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.
7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach
Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, w tym firma
Human Focus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 47/2, która zajmuje się
koordynowaniem projektu Praca dla Biegacza (wyłącznie w celu udostępnienia Państwu
szkolenia lub przesłania Państwu informacji na podstawie udzielonej przez Państwa zgody).
MERITUS oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych
osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie
uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów MERITUS.
8. Zmiany dotyczące polityki prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności MERITUS mogą mieć wpływ zmiany w sferze
ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich
zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach
www.pracadlabiegacza.pl. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności
wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
9. Prawo do skargi
W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki
prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.